Школски документи

Статути

Статут основне школе

Програми

Школски програм 

Правилници

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о програму рада стручних сарадника

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правила понашања у установи

Правилник о дисциплинсо материјалној одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о раду основне школе

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у основној школи

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и наставника

Правилник о понашању ученика на екскурзији

Правилник о избору ученика генерације

Кодекси

Кодекс за наставнике

Кућни ред школе

Планови рада

Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину

Оперативни план и програм рада директора школе за школску 2016/2017. годину

Извештаји

Годишњи извештај рада школе за школску 2015/2016. годину

Извештај директора за школску 2015/2016. годину

Анекси

Анекс школског програма за 2015/2016. годину

Распоред контролних и писмених задатака

Распоред контролних и писмених задатака - прво полугодиште, школска 2017/2018. година

Пословници

Пословник о раду ђачког парламента 

Календари

Календар рада за школску 2016/2017. годину

Сарадња са родитељима

Распоред примања родитеља - отворена врата (школска 2017/2018. година)