Обавештење
prvaci17012020Основна школа "Ратко павловић Ћићко" Прокупље, упознаје родитеље са чланом 55.Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Србије", бр.88/2017,27/2018-др.закон,10/2019 и 27/2018-др.закон) а који се односи на упис деце  у основну школу.
 Чланом 55. ставом 17. истог Закона  прописано је да је Школа  дужна да упише свако дете са подручја школе. 
  Ставом 18. истог члана прописано је да  Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе. 
 Ставом 19. истог члана прописано  је да родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. 
 Ставом 20. истог члана прописано је да је Школа дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.
Директор школе
Весна Тодоровић
Преузмите: