Живот у капи воде

У понедељак 12. 10. 2015 год. одржан је УГЛЕДНИ ЧАС из биологије у мултимедијалној учионици. Час је одржао наставник мр Дејан Живковић на тему „Живот у капи воде“ за ученике VI разреда. Ученици су се упознали са микросветом у капи воде; уочили су једноћелијске праживотиње и посматрали њихово кретање. Основни задаци одржаног часа су развијање процеса посматрања и опажања; развијање свести код ученика о разноврсности праживотиња; развијање вештине самосталног микроскопирања и развијање интересовања и мотивација за учење путем открића. Ученици су имали прилике да виде кратак наставни филм о Протозоама, а потом су цртали и обележавали посматране праживотиње и попуњавали табелу о праживотињама: одлике, начин живота, паразитизам.

Поред  примењених стандарда коришћена је вертикална корелација. Облици наставног рада су били фронтални, индивидуални и групни чиме су на часу остварене групне расправе, али и самосталан рад ученика. Угледном часу из биологије присуствовали су директор школе, помоћник директора и стручна служба школе.