Школски документи

Статути

Статут основне школе

Измене и допуне статута школе

Програми

Школски програм

Програм извођења екскурзија

Закони

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилници

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о стручном усавршавању

Правилник о обављању друштвено корисног односно хуманитарног рада

Правилник о програму рада стручних сарадника

Правилник о стандардима квалитета рада установа

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правила понашања у установи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о мерама безбедности ученика

Правилник о организацији и систематизацији послова

Измене и допуне правилника о организацији и систематизацији послова

Правилник о раду основне школе

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Измене и допуне правилника о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о понашању ученика на екскурзији

Правилник за избор ђака генерације

Кодекси

Кодекс за наставнике

Кућни ред школе

Планови рада

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

План рада директора школе за школску 2019/2020. годину

План рада директора школе за школску 2018/2019. годину

Школски развојни план за период од 2018. до 2021. године

План рада Савета родитеља

Извештаји

Годишњи извештај рада школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи извештај рада школе за школску 2017/2018. годину

Извештај о раду директора за школску 2018/2019. годину

Извештај о раду директора за школску 2017/2018. годину

Распоред контролних и писмених задатака

Распоред контролних и писмених задатака - прво полугодиште, школска 2019/2020. година

Распореди

Распоред часова, млађи разреди, школска 2019/2020. година

Распоред изборних и ваннаставних активности, школска 2018/2019. година

Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Ученичког парламента

Календари

Календар рада за школску 2019/2020. годину

Календар значајнијих активности у школи

Уцбеници

Списак уџбеника, школска 2019/2020. година

Сарадња са родитељима

Распоред отворених дана школе (школска 2019/2020. година)

Распоред примања родитеља (отворена врата), предметна настава, школска 2019/2020. година

Планирани пројекти у школској 2019/2020. години

Клуб двојезичне наставе

Ђачки радио

Клуб бивших радника школе

Међународни пројекат "Недеља размене"

Пројекат "Средњи век на Хисару"

Развојно одељење

Здравље ученика кроз културу живљења

Школски лист "Ђерв"