Школски документи

Статути

Статут основне школе

Програми

Анекс школског програма, 2022. година

Анекс школског програма, 2021. година

Програмирање рада директора, школска 2020/2021. година

Школски програм

Програм извођења екскурзија

Закони

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилници

Правилник о вредновању стручног усавршавања у установи

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о стручном усавршавању

Правилник о обављању друштвено корисног односно хуманитарног рада

Правилник о програму рада стручних сарадника

Правилник о стандардима квалитета рада установа

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правила понашања у установи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о мерама безбедности ученика

Правилник о организацији и систематизацији послова

Измене и допуне правилника о организацији и систематизацији послова

Правилник о раду основне школе

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Измене и допуне правилника о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о понашању ученика на екскурзији

Правилник за избор ђака генерације

Информатори

Информатор о раду школе 

Одлуке

Одлука о организовању рада Ћићкове  школе у време ванредног стања

Одлука НВ о избору уџбеника за 2. и 6. разред

Одлука  НВ о избору уџбеника за 3. и 7. разред

Сагласности

Сагласност СР о избору уџбеника за 2. и 6. разред

Сагласност СР о избору уџбеника за 3. и 7. разред

Кодекси

Кодекс за наставнике

Кућни ред школе

Планови рада

План рада директора школе за школску 2023/24. годину

Годишњи план рада школе за школску 2023/2024. годину

Акциони план школског развојног планирања за школску 2023/2024. годину

Акциони план за унапређивање рада након самовредновања области квалитета: настава и учење

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

План стручног усавршавања, школска 2022/2023. година

План рада директора за школску 2022/2023. годину

Школски развојни план 2021-2026.

Годишњи план рада директора школе за школску 2021/2022. годину

План стручног усавршавања 2021-2022.

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Оперативни план рада у време пандемије

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

План рада директора школе за школску 2019/2020. годину

План рада директора школе за школску 2018/2019. годину

Школски развојни план за период од 2018. до 2021. године

План рада Савета родитеља

Извештаји

Извештај о раду директора школе школске 2022/2023. године

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за шкoлску 2022/2023. годину

Извештај о остваривању плана стручног усавршавања за школску 2022/2023. годину

Извештај о самовредновању рада школе, јун 2023.

Извештај о остваривању плана стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину

Извештај о раду директора за школску 2021/2022. годину

Полугодишњи извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину

Полугодишњи извештај о раду директора за школску 2021/2022. годину

Извештај о раду директора за школску 2020/2021. годинуу

Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2020/2021. године

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину

Извештај о остваривању плана стручног усавршавања за школску 2020/2021. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе, за прво полугодиште школске 2020/2021. године

Извештај о остваривању развојног плана школе за период од 2018. до 2021. године

Извештај о самовредновању рада школе, школска 2020/2021. година

Годишњи извештај о раду директора школе за школску 2019/2020. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

Годишњи извештај рада школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи извештај рада школе за школску 2017/2018. годину

Извештај о раду директора за школску 2018/2019. годину

Извештај о раду директора за школску 2017/2018. годину

Распоред контролних и писмених задатака

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута, школска 2023/2024. година, друго полугодиште, предметна настава

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута, школска 2022/2023. година, друго полугодиште, разредна настава

Распореди

Распоред часова, школска 2022/2023. година, важи од 26.04.2023. године

Распоред одржавања изборне, млађи разреди, школска 2022/2023. година

Распоред одржавања изборне, старији разреди, школска 2022/2023. година

Распоред одржавња изборне, старији разреди, школска 2021/2022. година

Распоред одржавња изборне, млађи разреди, школска 2021/2022. година

Распоред примања родитеља, учитељи, школска 2020/2021. година

Распоред часова, млађи разреди, школска 2020/2021. година

Распоред часова, старији разреди, школска 2020/2021. година

Распоред часова, млађи разреди, школска 2019/2020. година

Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Ученичког парламента

Календари

Календар рада за школску 2019/2020. годину

Календар значајнијих активности у школи

Летописи

Школска 2020/2021. година

Уцбеници

Списак уџбеника, школска 2020/2021. година

Списак уџбеника, школска 2019/2020. година

Сарадња са родитељима

Распоред отворених дана школе (школска 2019/2020. година)

Распоред примања родитеља (отворена врата), предметна настава, школска 2019/2020. година

Планирани пројекти у школској 2019/2020. години

Клуб двојезичне наставе

Ђачки радио

Клуб бивших радника школе

Међународни пројекат "Недеља размене"

Пројекат "Средњи век на Хисару"

Развојно одељење

Здравље ученика кроз културу живљења

Школски лист "Ђерв"

Захтеви

Захтев за упис у школу ван уписног подручја

Завршни рачуни

Завршни рачун - 2020. година

Завршни рачун - 2019. година

Завршни рачун - 2021. година

Продужени борвак

Оперативно дневно планирање рада у дневном боравку

Одељењске старешине

Одељењске старешине у школској 2020/2021. години

Отворена врата

Отворена врата, школска 2020/2021. година

Слободне активности

Слободне активности, школска 2020/2021. година

Брошуре

За наставнике

За ученике

За родитеље