Позив за подношење понуда за јавну набавку 02/2016
субота, 02 јул 2016 07:10

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) и  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ( Сл. Гласник РС бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.321. од 30.06.2016. године, објављује се КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/2016  - НАБАВКА УГЉА ЗА ГРЕЈАЊЕ ОШ "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“ПРОКУПЉЕ  ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015/2016 ГОДИНУ.

Преузмите:

1. Позив

2. Конкурсна документација