Јавна набавка мале вредности - екскурзије, настава у природи, излети
уторак, 17 септембар 2019 11:52
ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.годину. Поступак јавне набавке мале вредности ради закључивања оквирног споразума - ЈАВНА НАБАВКА БР. 3/2019.

Преузмите:

 
Јавна набавка услуге превоза ученика
петак, 30 август 2019 14:20
Преузмите:

 
Јавна набавка мале вредности - дрвени пелет
уторак, 26 јун 2018 17:18
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2018, деловодни број Одлуке 128 од 15.06.2018. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број решења 129 од 15.06.2018. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – добара – ДРВЕНИ ПЕЛЕТ ЈН бр. 1/2018.

Преузмите:

 
Одлука о додели уговора
понедељак, 31 јул 2017 14:40
У јавној набавци добара – дрвени пелет, бира се као најповољнија понуда понуђача „Bravox“ доо Соко Бања , Алексе Маркишића бр. 173, заведена код Наручиоца под бр. 147/р од 21.07.2017.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара.
 
Преузмите:
 
 
<< Почетак < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 2