Јавна набавка мале вредности - дрвени пелет
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2018, деловодни број Одлуке 128 од 15.06.2018. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број решења 129 од 15.06.2018. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – добара – ДРВЕНИ ПЕЛЕТ ЈН бр. 1/2018.

Преузмите:

 
Одлука о додели уговора
У јавној набавци добара – дрвени пелет, бира се као најповољнија понуда понуђача „Bravox“ доо Соко Бања , Алексе Маркишића бр. 173, заведена код Наручиоца под бр. 147/р од 21.07.2017.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара.
 
Преузмите:
 
 
Позив за подношење понуда за јавну набавку 02/2016

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) и  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ( Сл. Гласник РС бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.321. од 30.06.2016. године, објављује се КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/2016  - НАБАВКА УГЉА ЗА ГРЕЈАЊЕ ОШ "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“ПРОКУПЉЕ  ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015/2016 ГОДИНУ.

Преузмите:

1. Позив

2. Конкурсна документација


 
Позив за подношење понуда за јавну набавку 01/2016

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12  14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 89 од 16.03.2016. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

Преузмите:

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација