Јавна набавка мале вредности - дрвени пелет
уторак, 26 јун 2018 17:18
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2018, деловодни број Одлуке 128 од 15.06.2018. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број решења 129 од 15.06.2018. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – добара – ДРВЕНИ ПЕЛЕТ ЈН бр. 1/2018.

Преузмите: