Школски документи

Статути

Статут основне школе

Програми

Школски програм

Закони

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилници

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о стручном усавршавању

Правилник о обављању друштвено корисног односно хуманитарног рада

Правилник о програму рада стручних сарадника

Правилник о стандардима квалитета рада установа

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правила понашања у установи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о раду основне школе

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у основној школи

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и наставника

Правилник о понашању ученика на екскурзији

Правилник о избору ученика генерације

Кодекси

Кодекс за наставнике

Кућни ред школе

Планови рада

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

План рада директора школе за школску 2018/2019. годину

Школски развојни план за период од 2018. до 2021. године

План отворених дана школе

Извештаји

Годишњи извештај рада школе за школску 2017/2018. годину

Извештај о раду директора за школску 2017/2018. годину

Распоред контролних и писмених задатака

Распоред контролних и писмених задатака - прво полугодиште, школска 2019/2020. година

Распореди

Распоред изборних и ваннаставних активности, школска 2018/2019. година

Пословници

Пословник о раду ђачког парламента

Календари

Календар рада за школску 2018/2019. годину

Сарадња са родитељима

Распоред примања родитеља - отворена врата (школска 2018/2019. година)